โครงการและกิจกรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ประจำเดือน เมษายน 2557
 
   
   
   
วันที่ 3 เมษายน 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายวิภัทร์ พรมขัติแก้ว ประธานสภาฯ น.ส.จินตนา วงศ์วิวัฒนากุล สมาชิกสภาฯ
และนายวุฒิกรณ์ บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสานสัมพันธ์สร้างความผูกพันธ์ครอบครัวสดใส ณ
หอประชุมอาคารบรรเทาสาธาณภัย ทต.เวียง ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุและเด็กเยาวชน โดยได้เรียนเชิญ
อ.ประทีป อินแสง วิทยากรชื่อดังจากจังหวัดน่าน มาให้ความรู้และสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง ต่อไป ..
   

วันที่ 2 เมษายน 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานงานมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
เวียงเชียงของ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี ....
.

วันที่ 1 เมษายน 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีฯ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทต.เวียงเชียงของ
ได้ร่วมกันจัดประชุมพ่อค้าแม่ขาย นางรำย้อนยุค วงดนตรีหนุ่มวัยทอง ฯ เพื่อสรุปและวางระเบียบการจัดจำหน่าย สินค้า
และการดำเนินงานจัดข่วงวัฒนธรรม การค้า และการท่องเที่ยว ท่าผาถ่าน ต่อไป...