โครงการและกิจกรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ประจำเดือน มกราคม 2557
 
   
วันที่ 25 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ " สิงห์ทองเกมส์ ครั้งที่ 9 " ณ สนามกลางกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำม้า ตำบลสถาน โดยมีเทศบาลตำบลสถานเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของกีฬาทุกประเภท....
และผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ รับรางวัล ชนะเลิศ ขบวนพาเหรด และ ชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬา เปตองชาย....
วันที่ 21-23 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ " สิงห์ทองเกมส์ ครั้งที่ 9 " ณ สนามกลางกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำม้า ตำบลสถาน โดยมีเทศบาลตำบลสถานเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ดังนี้
1.ฟุตบอลชาย ประเภททีม 11 คน
2.วอลเล่ย์บอลชาย
3.วอลเล่ย์บอลหญิง
4.ตะกร้อชาย
5เปตองชาย-หญิง ประเภททีม 3 คน ....
วันที่ 14 มกราคม 2557
นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.ปี57) โดยมี
นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ชี้แจงการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและตอบข้อสงสัยให้กับตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล....
วันที่ 14 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบหมายให้ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
โดยมี นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาฯ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางราตรี คำนา ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็น
คณะกรรมการจัดโครงการ ข่วงวัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยว ณ ลานท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง ต.เวียง อ.เชียงของ โดยได้เรียก
พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่สนใจในการทำมาค้าขาย เพื่อมาร่วมกันสร้างข่วงวัฒนธรรม ขึ้นมา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ เพื่อสร้าง
จุดขายและเอกลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ....
วันที่ 11 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่งมอบ
ความสุขให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่ได้เห็นลูกๆหลานๆ ของตนเองมีความสุขต่อไป โดยในการนี้ได้เรียนเชิญ
นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเชียงของ มาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกือบ 20 หน่วยงาน ได้ร่วมกันมอบขนม ของเล่น ตุ๊กตา ฯ ถึงแม้อากาศ
จะหนาวเย็นเพียงใด ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในวันนี้ คลายความหนาวได้หมดสิ้น....
วันที่ 9 มกราคม 2557
นางยุพา ธาตุไพบูลย์ จนท.วิเคาระห์นโยบายและแผน ได้จัดประชุม โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
ี(56-58)รวมทั้งแผนพัฒนาเพิ่มเติม โดยในการนี้ได้ร่วมกันประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่างๆ เพื่อหารือ
และร่วมวางแผนใหม่ในปีต่อๆไป ...
วันที่ 8 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของมอบนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้างทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดำเนินงาน
สถานที่ในการจัดงานวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และตลาดสดประตูชัย โดยให้ทำ
ความสะอาดสถานที่ จัดเวทีกลางและกางเต้นท์จัดซุ้มให้แต่ละหน่วยงาน ต่อไป ...
วันที่ 8 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายวิภัทร์ พรมขัติแก้ว ประธานสภาฯ น.ส.จินตนา วงศ์วิวัฒนากุล สมาชิกสภาฯ
และนายวุฒิกรณ์ บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาวให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
เวียงเชียงของ โดยในการนี้นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นตัแทนมอบน้ำใจให้กับผู้พิการในหมู่บ้านเวียงดอนชัย
เพื่อคลายหนาวให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป ..
วันที่ 6 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เรียกประชุมพนักงาน ลูกจ้างทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อม พร้อมทั้งหารือ
ข้อราชการ รายงานผลการดำเนินงาน อุปสรรคในการทำงานและการจัดงานวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 ศกนี้
การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำม้า ซึ่งการนี้ เทศบาลตำบลสถาน
เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ต่อไป ..
..

วันที่ 3 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานงานทำบุญตักบาตรและแลกของขวัญ โรงเรียนเทศบาล
ตำบลเวียงเชียงของ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ....
.

วันที่ 1 มกราคม 2557
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีฯ นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาฯ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที่ทต.เวียงเชียงของ
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2557 เพื่อความอยู่ดีมีสุข เป็นมงคลชีวิต
ต้อนรับปีใหม่ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง ต่อไป
...